ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание и когато е възможно – че се обработват с тяхно изрично съгласие.

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта www.greeneye.bg  „ГРИЙН АЙ ЕООД, ЕИК 203383207, дружество регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ 7Б, ет. 1, ап. 1 отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Защитата на бизнеса и информацията на клиентите ни е от огромно значение за нас. Всички служители, преводачи и фирми доставчици, с които работим се придържат към строги правила за конфиденциалност и безпристрастност, биват оценявани и контролирани по време на и след избора им, за да се уверим, че отговарят на нашите изисквания. Изготвяме специални споразумения за конфиденциалност, когато се касае за по-специфични случаи, като например специфични бизнес операции по придобиване на активи или участие в тръжни процедури. Всички данни се прехвърлят по сигурен начин чрез защитена връзка на нашите криптирани сървъри и се съхраняват в съответствие със стандартите за защита на личните данни. Нашите системи са създадени по начин, който позволява пълно проследяване на проектите при провеждане на одит.

Никога няма да поискаме от вас предоставянето на чувствителна информация, без да сте дали своето изрично съгласие. Съхраняваната при нас информация ще е точна и актуална. Можете да проверите събраната за вас информация като ни изпратите имейл. Ако откриете несъответствия, ние ще ги изтрием/коригираме своевременно. Личната информация се обработва и съхранява по надлежния ред. Ако възнамеряваме да прехвърлим личните ви данни извън ЕИЗ, винаги първо ще поискаме вашето позволение.

Определени посетители на нашият уебсайт искат да работят с ГРИЙН АЙ ЕООД  по начини, изискващи събирането на други видове чувствителна информация. Нейният обем и тип зависи от характера на работата ни. Посетители, които желаят да възложат проект на  ГРИЙН АЙ ЕООД биват помолени да предоставят допълнителна информация, включваща цялата лична или финансова информация, необходима за обработката на техните проекти. Във всеки случай, ГРИЙН АЙ ЕООД  събира подобна информация до такава степен, която е необходима единствено за предоставянето на адекватна услуги и за изпълнение на възложението. Клиентите винаги могат да откажат предоставянето на каквато и да е лична или финансова информация, в който случай ще бъдат уведомени, че това ще попречи на изпълнението на определени възложения или дейности от страна на ГРИЙН АЙ ЕООД .

ГРИЙН АЙ ЕООД  разкрива определена лична информация, идентифицираща лицата, единствено на тези свои служители, изпълнители и филиали, които трябва да я научат, за целите на изпълнение на съответното задание от страна на ГРИЙН АЙ ЕООД , стартирането на поръчка/проект или друга услуга.

Може да използваме личната ви информация повторно. Повторното използване за нас е начин отново да се свържем с потребителите на базата на техните влизания в уебсайта ни. В резултат на това, различни изпълнители – като например Гугъл, могат да показват реклами на ГРИЙН АЙ ЕООД  в интернет. Изпълнители, които са трети страни, включително Гугъл, използват бисквитки, така че да поднасят рекламите на различните потребители на базата на посещенията им в съответните сайтове.

За да се отпишете от рекламите в мрежата на Гугъл Дисплей, можете да натиснете тук. За да научите повече за това как Гугъл използва данните, които събира, моля посетете: http://www.google.com/privacy_ads.html.

Всяка събрана информация се използва единствено за целите на повторно свързване и няма да се използва за каквито и да е други цели. Въпреки, че най-вероятно повечето промени ще бъдат малки, ГРИЙН АЙ ЕООД  може периодично да променя своята политика за конфиденциалност по своя преценка. ГРИЙН АЙ ЕООД  окуражава посетителите редовно да проверяват настоящата страница за промени в Политиката за конфиденциалност. За въпроси свързани с Политиката за конфиденциалност можете да пишете на: translate.greeneye@gmail.com