Регламенти (ЕО) № 834/2007 и 889/2008, Наредба № 4

10 Dec 2016 posted in: Биологично земеделие | 0 | Readed: 6825 times

Reglament_834_2007 Регламент (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 Reglament_889_2008 Регламент (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № …

Електронен Наръчник за кандидатстване по мярка 11 “БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

10 Dec 2016 posted in: Биологично земеделие | 0 | Readed: 4727 times

  Скъпи Био производители, смятаме, че този Електронен Наръчник ще ви бъде наистина полезен! Ползвайте го!   Натисни тук: електронен-наръчник-мярка-11  

Що е Биоземеделие?

10 Dec 2016 posted in: Биологично земеделие | 0 | Readed: 6178 times

Що е Биоземеделие? Производството на чисти, здравословни и с високо качество зеленчуци и плодове става все по-актуално. Същевременно много остро изпъкват въпросите за опазване на околната среда, нейното замърсяване и възстановяване. Приложението на някой технологии и използването на редица химични препарати води до силно нарушаване на биологичното равновесие. Запазването на …

Panel