Reglament_834_2007 Регламент (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91

Reglament_889_2008 Регламент (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

Naredba_4_biologichno_zemedelie Наредба № 4 от 24 февруари 2015 за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие”

 

-1-638

Leave a Reply