OrganicЩо е Биоземеделие?

Производството на чисти, здравословни и с високо качество зеленчуци и плодове става все по-актуално. Същевременно много остро изпъкват въпросите за опазване на околната среда, нейното замърсяване и възстановяване. Приложението на някой технологии и използването на редица химични препарати води до силно нарушаване на биологичното равновесие. Запазването на почвеното плодородие, на природните условия и дадености е основна задача на всеки тип земеделие, особенно на биологичното.
Има различни определения за това земеделие, но най-често то се разглежда, като система за производство, която избягва или изключва употребата на синтетични съединения – изкуствени торове, пестициди.

Има различни определения за това земеделие, но най-често то се разглежда, като система за производство, която избягва или изключва употребата на синтетични съединения – изкуствени торове, пестициди.

Биологичното земеделие разчита в максимална степен на сеитбообращенията, ополозотворяване на растителните остатъци, органичния отпадък от фермите, зеленото торене, биологичната и агротехническа борба с вредителите; поддържане естественото плодородие на почвата, подходящи почвообработки и хранене на растенията. Почвата също се разглежда като жива система, която се развива, и в която активна роля играят полезните организми.

Чрез методите на биологичното земеделие ние ще предотвратим негативното влияние връху околната среда.

Основните цели на Биоземеделието

 • да произвежда храна с висока биологична стойност;
 • да подкрепя и засилва биологичните цикли в рамките на фермерската система;
 • да поддържа и повишава дълготрайното плодородие на почвите;
 • да използва максимално възстановими ресурси в организираните локални земеделски системи;
 • да работи максимално в затворена система по отношение на органичната материя и хранителните елементи;
 • да работи с материали и субстанции, които могат да бъдат повторно използвани или рециклирани във фермата или някъде другаде;
 • да предостави на отглежданите животни условия за живот, които им позволяват да изпълняват основни аспекти на тяхното поведение;
 • да поддържа генетичното разнообразие на селскостопанската система и около нея;
 • да минимизира всички форми на замърсяване, които могат да бъдат резултат от селскостопанската дейност;
 • да отчита по-широките социални и екологични въздействия на фермерската система;

Предимства на Биологичното земеделие

Най-същественото предимство на биологичното земеделие пред конвенционалното е в екологичен аспект. Системните проучвания показват подобрение на голям брой показатели:

 • не се замърсява с агрохимикали селскостопанската продукция;
 • подобрява се почвената структура и се подържа баланса на почвените микроорганизми;
 • защитата на земеделските култури от болести, неприятели и плевели се базира в най-голяма степен на биологичното равновесие в агроекосистемите и на използването на природосъобразни методи;
 • оползотворяват се пълно естествените, местни и възстановими ресурси;
 • намалява се значително консумацията на енергия;

Недостатъци на Биологичното земеделие

 • добивите са по-ниски в сравнение с конвенционалното, особено през първите години на конверсията;
 • себестойността на продукцията е по-висока, което се дължи на влагането на повече ръчен труд, по-малки производствени единици и специалните изисквания за преработка, пакетиране и търговия;

Въпреки тези недостатъци, биологичното земеделие може да произведе достатъчно храни, които да покрият в перспектива Европейските, а дори и световните потребности.

Leave a Reply